ดาวน์โหลด

         คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำนักบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เล่มนี้ สำนักบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2558 ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้งาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน รวมทั้งเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการตรวจสอบเพื่อให้ข้อแนะนำนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

การทำปกเล่มวิทยานิพนธ์

เอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เอกสารและแบบฟอร์มทั่วไป

1. แบบคำร้องขอผ่อนผัน.pdf
2. แบบคำร้องขอรักษาสภาพ.pdf
3. แบบคำร้องขอสอบแก้ I.pdf
4. แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.doc

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำบทความ

1. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์.pdf
2 แบบขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์.doc
3. แบบขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์.pdf
4. tamplate เขียนบทความวิจัย.doc

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

ดาวน์โหลดไฟล์

LIFE -1 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

PDF

LIFE -2 แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

PDF

LIFE-3 แบบบันทึกการขอคำปรึกษาแนะนำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

PDF

LIFE- 4 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

PDF

LIFE-5 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

PDF

LIFE-6 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

PDF

LIFE-7 แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

PDF

LIFE-8 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

PDF

LIFE-9 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

PDF

LIFE-10 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

PDF

LIFE-11คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

PDF

LIFE-12 การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

PDF

LIFE- 13 แบบคำร้องทั่วไป

PDF

สล็อตเว็บตรง