จำนวนผู้ชม 560

"ไขข้อข้องใจ เรียน ป.โท ม.ชีวิต"

"ม.ชีวิต คืออะไร"

"ทำไมต้องมาเรียนที่ ม.ชีวิต "

"ป.โท ม.ชีวิต สอนอะไร เอาไปทำอะไร "

"หลักสูตรได้รับการรับรองหรือไม่"

"ทำงานประจำไม่มีเวลาเรียน เรียนได้หรือไม่"

"เรียนยากหรือง่ายและจะเรียนจบหรือไม่"

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

            ระดับปริญญาโท เรียนทฤษฎีที่ส่วนกลางภาคเรียนละ 2 ครั้งๆ ละ 3 วัน เรียนผ่านออนไลน์ ตามที่อาจารย์ประจําวิชากําหนด และศึกษาดูงานภาคสนามและสัมมนาในพื้นที่ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ตามที่หลักสูตรกําหนด

งานวิจัย

โครงการวิจัย

การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของพื้นที่ตลาดน้ำ

ในยุคAI-Robotic

กรณีศึกษาตลาดน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

สื่อการเรียน

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

การจัดระบบหมวดหมู่เล่มวิทยานิพนธ์ สำหรับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้บริการในการเข้าถึงเล่มวิทยานิพนธ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดหมวดหมู่วิทยานิพนธ์เพื่อเป็นคำค้นผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัล มีดังต่อไปนี้

ระบบห้องสมุดออนไลน์ (E-library)

งานบริการ

ศิษย์เก่า ป.โท ม.ชีวิต

มาลา จินดาหลวง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

สุทธิกานต์ ดียิ่ง มหาบัณฑิต ม.ชีวิต กำนันตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสราคาม

ศรีพรรณ์ เชื้อสุวรรณ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

วิโรจน์ คงปัญญา ผู้จัดการบริษัทเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด(โรงแป้งขนมจีน) ศิษย์เก่า ป.ตรี และ ป.โท ม.ชีวิตรุ่น 1 จ.นครศรีธรรมราช

พ. อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ศิษย์เก่า ป.โท ม.ชีวิต

นงลักษณ์ อัศวสกุลชัย ประธานวิสาหกิจชุชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง จ.นครพนม ศิษย์เก่า ป.โท ม.ชีวิต

มยุรา ตุ่นแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศิษย์เก่า ป.โท ม.ชีวิต 

พ. อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ศิษย์เก่า ป.โท ม.ชีวิต

จ.ท.โกเมศร์ ทองบุญชู ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ ศิษย์เก่า ป.โท ม.ชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช

13/2 หมู่ที่ 1 ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
โทรศัพท์ 084-757-452-4 ต่อ 159-161
087-563-8526
อีเมล์ grad@life.ac.th