โครงการ

ปฐมนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

         

              ด้วยสำนักบัณฑิตวิทยาลัย  ได้จัดทำโครงการ” ปฐมนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม   เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนานักศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเน้นการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมี อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์  หอมหวล  อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นประธาน  รองศาสตราจารย์  ดร.ศุภการ  สิริไพศาล  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย            และอาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา 

               

                         นอกจากนี้ได้จัดโครงการ “บัณฑิตศึกษาร่วมใจแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีชุมชน”ขึ้น ส่งเสริมรณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา การแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น

สล็อตเว็บตรง