โครงการ “ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (คลินิกวิจัย) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

               บัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดให้มีโครงการ “ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (คลินิกวิจัย) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ”          ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ควบคุมดูแลและติดตามความก้าวหน้าผลการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และช่วยเหลือให้นักศึกษาดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการ)

อัญมณี ชูมณี (รายงาน)

ประมวลภาพการลงพื้นที่โครงการ

“ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (คลินิกวิจัย)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ"

อาจารย์ ดร.วงศ์สถิตย์ วิสุภี ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 19 และ 26 กุมภาพันธ์ 2566

อาจารย์ ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 4 มีนาคม 2566

อาจารย์ ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก ลงพื้นที่สุโขทัยและลำพูน ในวันที่ 6-9 มีนาคม 2566

อาจารย์ ดร.นิรัตน์ เพชรรัตน์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566

อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก ลงพื้นที่ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566

สล็อตเว็บตรง