โครงการ

” ซ้อมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (คลินิควิจัย)”

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                ด้วยสำนักบัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาปีการศึกษา 2565  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  จำนวน 11 คน อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์                    ทางบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดโครงการซ้อมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในวันที่ 22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567    เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์  ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์   เพื่อให้วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีคุณภาพและนักศึกษาจะได้มีความมั่นใจ กำลังใจสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายได้ 

สล็อตเว็บตรง