ข่าว/กิจกรรม

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความและเอกสารทางวิชาการ"

     

           บัณฑิตศึกษา และคณะศิลปะศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัด”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความและเอกสารทางวิชาการ” สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภการ สิริไพศาล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ องค์ประกอบการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ตัวอย่าง บทความวิชาการและบทความวิจัย และการตีพิมพ์บทความ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยให้กับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการ)

อัญมณี ชูมณี (รายงาน)

สล็อตเว็บตรง