งานวิจัย

การวิจัยประเมินผลหลักสูตรและคุณภาพมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการและสาขาวชิาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ และคณะ

สำนักบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)
งบประมาณประจ าปี 2561

VIDEO

ครั้งที่ 4/ 2562

POSTER

ครั้งที่ 4/ 2562

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ proceedings

Open Book

book 1

Open Book

book 2

proceedings book 3

book 3

proceedings book 4

book 4

สล็อตเว็บตรง