โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

" การปรับตัวรับมือกับภาวะโลกรวนของภาคชนบทไทย"

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

          โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ” การปรับตัวรับมือกับภาวะโลกรวนของภาคชนบทไทย” 

            ด้วยสำนักบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม     ” การปรับตัวรับมือกับภาวะโลกรวนของภาคชนบทไทย” ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสำนักบัณฑิตวิทยาลัย เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม โดยมีอาจารย์ ดร. เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สำนักบัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยผ่านระบบ ZOOM ในการการจัดโครงการบริการวิชาการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 57 คน

สล็อตเว็บตรง